Palvelun käyttöehdot 4.2.2022

Yleistä

OmaTays Hallinto on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Istekki Oy:n ylläpitämä sähköisen asioinnin palvelu (”Palvelu”). Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja Istekkiin yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljem-pänä termillä ”Palveluntuottaja”.

Palvelu on tarkoitettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa hallinnollisissa asioissa asioiville henkilöille tai organisaatioille (viitataan jäljempänä termillä ”Käyttäjä”). Palvelu sisältää, ja sen kautta on saavutettavissa, myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyökumppaneiden (viitataan jäljempänä termillä ”Yhteistyökumppani”) tuottamia aineistoja ja palveluita. Palveluntuottajaan ja Yhteistyökumppaneihin yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palveluntarjoajat”.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä dokumentissa lueteltuja ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjän on hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot ja tehtävä sähköisen asioinnin sopimus (”Sopimus”) käyttöönoton yhteydessä voidakseen käyttää Palvelua. Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksutonta.

Palveluntuottajan yhteystiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Elämänaukio 2
PL 2000
33521 Tampere
03 311 611 (vaihde)

Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaa

Istekki Oy
Viestikatu 7 A
70600 Kuopio
017 618 0700 (vaihde)

 

Palvelun tarkoitus ja käyttäjän rooli

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän henkilötietojen hallintaan siinä laajuudessa, kuin se kulloinkin on Palvelun puit-teissa mahdollista. Palveluntuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus toimittaa tietojaan Palveluntuottajalle.

Käyttäjä on sähköisen asioinnin sopimukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta sähköisen asioinnin sopimuksen, Palvelun käyttöehtojen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajille sekä kolmansille osa-puolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä antaa sähköisen asioinnin käyttöehdot hyväksyessään yleisen suostumuksen siihen, että Palveluntarjoaja saa toimittaa hänelle viestejä sähköisesti asiointipalveluun tai tekstiviestillä tai puhelimitse Käyttäjän antamaan numeroon. Palveluntarjoaja voi halutessaan toimittaa käyttäjän sivuille sähköisen kopion tiedoksi viestistä, joka on toimitettu hänelle myös postitse.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua. 

Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän tiedot voidaan hakea Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Tiedot voidaan myös saada alkuperäisestä tunnistuslähteestä, kuten pankin tunnistuspalvelusta. Palveluun annettuja tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten sähköpostilla tai tekstiviestillä toimitettujen ilmoitusten (”heräte-viesti”) lähettämiseksi.

Palveluun kirjautuminen ja Palvelun käyttäminen edellyttävät aina vahvan tunnistusmenetelmän käyttöä. Palveluun tunnistaudutaan tietoturvallista Suomi.fi-tunnistusta käyttämällä.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia li-säehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palveluntuottajan kirjallista lupaa. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu käyttäjältä.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Tekijänoikeus

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten.

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Käyttäjälle Palvelun kautta lähetettyä aineistoa.

Palvelun sisältämät Yhteistyökumppaneiden palvelut

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden ja/tai Käyttäjän itsensä tuotta-maa sisältöä ja palveluita, joista kukin Yhteistyökumppani ja/tai Käyttäjä vastaa itse. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Yhteistyökumppaneiden tai Käyttäjän tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun käyttöön-oton yhteydessä. Jos Käyttäjä peruuttaa Palvelun käytön, myös mahdollisuus käyttää Yhteistyökumppaneiden palveluita voi peruuntua. Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää Palvelusta Yhtiökumppaneiden palveluihin, jos se on tarpeellista Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttämiseksi. Henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää myös Yhteistyökumppaneiden palveluista Palveluun yhteystietojen yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluun ilmoittamansa matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Istekki Oy ylläpitävät Palvelua ja tuottavat osittain sen sisällön. Palveluntarjoajan Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti, ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella palvelun etusivulla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Henkilötietojen käyttö

Palvelu kerää rekisteröityneen Käyttäjän tiedot (mm. henkilötunnus) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (ks. tietosuojaseloste). Käyttäjästä kerättyjä tietoja ei luovuteta mitään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Palveluntarjoaja noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

Käyttöehtojen muutos

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti, milloin tahansa, oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä peruuttamalla sähköisen asioinnin suostumuksen omassa profiilissaan.

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen OmaTays Hallinto-palvelun tietosuojaseloste 4.2.2022

1.    Rekisterin nimi

OmaTays Hallinto - sähköinen asiointipalvelu

2.    Rekisterinpitäjät

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PL 2000, 33521 Tampere
03 311 611 (vaihde)

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere
kirjaamo@pirha.fi

3.    Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Aki Lehto
Osoite: PL 2000, 33521 Tampere
Muut yhteystiedot: 03 311 611 (vaihde)

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OmaTays Hallinto -palvelu on tarkoitettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa hallinnollisissa asioissa asioiville henkilöille.

Tietojen käyttötarkoitus on palvelus-, luottamushenkilö- tai yhteistyösuhteen hoitaminen sekä palvelun kehittäminen ja ylläpito.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, jonka rekisteröity antaa ottaessaan käyttöön OmaTays Hallinto -palvelun.

5.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

6.    Rekisterin tietosisältö

Palvelussa tarjotaan mahdollisuus asioida sähköisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa hallinnollisissa asioissa.

OmaTays Hallinto -palvelun rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
•    Palvelussa asioivan henkilön yksilöinti- ja yhteystiedoista mm. henkilötunnus (maskattuna)
•    Suostumus palvelun käyttöön
•    Järjestelmän käytön sekä henkilötietojen käsittelyn valvontatietoja

Sähköisen palvelun kautta kerätään tietoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilörekistereihin. Rekisterikohtainen henkilötietojen kerääminen ja käsittely on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa, joka löytyy palvelusta tietojen keruun yhteydestä.

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

Digi- ja väestötietovirasto, rekisteröidyn antamat tiedot.

8.    Rekisterin tietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai viranomaisille, joilla on siihen lakisääteinen oikeus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Tietoturva ja rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisen asioinnin järjestelmän käyttö edellyttää asioivan henkilön vahvaa tunnistautumista. Tähän käytetään Suomi.fi-tunnistautumista, joka on kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistusjärjestelmä.

Järjestelmän käyttöä sekä henkilötietojen käsittelyä valvotaan järjestelmän lokien avulla säännöllisesti. Sovelluksen rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluntuottajalla. Sähköisen asioinnin käyttäjän ja palvelun välinen tietoliikenne käyttää salattua yhteyskäytäntöä eli SSL-suojausprotokollaa (https).

10.    Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole käsittelytarkoituksen kannalta enää välttämättömiä, säilytysaika on enintään 12 vuotta.

11.    Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriin tallennettu, toimita kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö kirjaamoon (kirjaamo@pshp.fi tai kirjaamo@pirha.fi). Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana.

Tiedon korjaaminen

Jos haluat poistaa, muuttaa tai täydentää rekisteriin tallennettuja tietojasi, tee kirjallinen oikaisupyyntö ja lähetä se kirjaamoon (kirjaamo@pshp.fi tai kirjaamo@pirha.fi). Oikaisupyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.
 
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy Rekisteröidyn oikeudet -sivulta.